Pangkalahatan

Ang Panalanging ito para sa Kapayapaan Ay Pagpalain Ka sa Buong Araw!