ข้อพระคัมภีร์

80 ข้อพระคัมภีร์ปลอบโยนอันทรงพลังในช่วงเวลาที่ยากลำบาก